Start Verhuur Zonnebanken Zonnebanklampen Zonnecosmetica Onderdelen Terrasverwarming Service Contact
Contact| Klantreacties| Reparatie| Handleidingen| Home
Keurmerk en betalingen
Winkelwagen: geen producten Bestelhulp | Afrekenen
background

Zonnebanken

 

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Wijzigingen
Artikel 1
1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van de algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
2. Indien de wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende
wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij onenigheid tussen partijen omtrent de door de koper te betalen koopprijs is een geschil tussen
partijen aanwezig, waarop artikel 7 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

Kwaliteit en Omschrijving
Artikel 2
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem goederen te leveren in de omschrijving en hoeveelheid als nader in de koopovereenkomst omschreven.
2. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze
wil bestemmen, tenzij de verkoper heeft gegarandeerd dat de goederen wel voor het doel geschikt zijn
waarvoor de koper deze wil bestemmen.

Garantie
Artikel 3
1. De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor schade ontstaan aan de in de koopovereenkomst genoemde goederen, gedurende een periode van twee jaar voor nieuw gekochte
goederen en gedurende een periode van twee of drie jaar voor tweede hands gekochte goederen, tenzij de
schade het gevolg is van het feit dat de koper de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte
gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot
vervanging van dat goed of een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

Verzending/opslag
Artikel 4
1. Indien de verkoper en koper omtrent plaats van levering van de goederen niets zijn overeengekomen,
dan vindt de levering van de goederen plaats op het adres van de verkoper.
2. Indien de verkoper en koper zijn overeengekomen dat de verkoper de goederen bij de koper zal
bezorgen, dan zal de bezorging tegen de overeengekomen bezorgkosten worden verzonden naar de
overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de overeenkomst bepaald of nader hand is
overeengekomen. Indien de verkoper en de koper geen bezorgkosten overeen zijn gekomen, dan is
de koper verplicht om redelijke bezorgkosten aan de verkoper te voldoen.
3. Indien de koper om welke reden dan ook niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip voor levering in ontvangst te nemen, dan is de koper verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip van de overeengekomen levering.

Eigendomsovergang en risico
Artikel 5
1. Eigendom van en het risico voor de goederen zal op de koper overgaan op het moment van levering.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft
voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen
voor. In dat geval gaat de eigendom van de goederen op de koper over, zodra de koper aan al zijn
verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
Artikel 6
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade van koper of derden, waaronderbegrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de goederen.
2. De aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis
(waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de
koopsom van het goed(eren) dat de schade heeft doen ontstaan.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat de verkoper of de koper
van de verzekeraar van de verkoper krijgt uitgekeerd op grond van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
4. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze
schade voortvloeit uit onkundig gebruik van de goederen of uit gebruik van de goederen in strijd met
de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

Geschillen
Artikel 7
Alle geschillen welke tussen verkoper en koper mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de Rechtbank te
Zwolle, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

U bevindt zich hier: bolawi-rent.nl / Zonnebanken / Verkoopvoorwaarden
Start Verhuur Zonnebanken Zonnebanklampen Zonnecosmetica Onderdelen Terrasverwarming Service Contact
Volg Bolawi-Rent ook op:
Volg Bolawi-Rent op Facebook Volg Bolawi-Rent op Youtube